J Balvin Takes on Miami

publicado: Nov 13, 2014 | 01:07 PM EST
Jet Skiing, brotherhood, and Premio Juventud.